Zo WERKT Limburg

Het gaat goed met Limburg. De economie groeit en de vraag naar personeel op de Limburgse arbeidsmarkt neemt toe. Positieve ontwikkelingen die niet alleen kansen bieden, maar die onze regio ook voor uitdagingen plaatsen. Want is er wel een juiste balans tussen vraag en aanbod? ‘Zo WERKT Limburg’ is een aanvalsplan met vijf actielijnen. Met een langetermijnstrategie en concrete kortetermijnacties.

We groeien sneller dan verwacht. Ook merken we de gevolgen van digitalisering, robotisering en globalisering: banen veranderen, krijgen een andere invulling en stellen nieuwe eisen aan werknemers. Tel daar demografische ontwikkelingen bij op, zoals vergrijzing en ontgroening, maar ook een relatief lage arbeidsparticipatie, en de conclusie is duidelijk: er is werk aan de winkel.
Een bloeiende economie vraagt om de juiste balans tussen vraag en aanbod van arbeid. Het gevaar dreigt dat werkgelegenheid verdwijnt als de Limburgse beroepsbevolking niet meer tegemoet kan komen aan de vraag van werkgevers. Zo kan de bloeiende economie tegen ons werken en komen juist meer Limburgers aan de kant te staan.

Gezamenlijke inspanning
‘Zo WERKT Limburg’ is een initiatief van de provincie Limburg en koppelt een langetermijnstrategie aan concrete kortetermijnacties. Met inspanningen om krapte in personeel en de bijbehorende huisvesting zo snel mogelijk op te lossen. Maar ook met meerjarige programma’s ter bevordering van een leven lang leren en het ontwikkelen van vaardigheden voor nieuwe banen in het digitale tijdperk.
Dit vraagt wel om een gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De eerste stappen zijn gezet en uitgewerkt in een aanvalsplan. Nog niet in beton gegoten, maar nog met volop ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, om samen te experimenteren en te pionieren.

Vijf actielijnen

Het aanvalsplan ‘Zo WERKT Limburg!’ kent vijf actielijnen die tezamen de breedte van de aanpak weergeven.

1. Bewustwording
Het is van belang om iedereen die betrokken is bij de Limburgse arbeidsmarkt bewust te maken van de opgave waarvoor we staan. De Provincie werkt aan een communicatieaanpak waarin via het instrument van ‘storytelling’ wordt verteld over de economische kansen die er zijn, de nieuwe eisen die deze stellen aan Limburgers en de stappen die we samen met alle belanghebbenden zetten om daaraan invulling te geven.

2. In Limburg doet iedereen mee
Het doel is om werk voor iedereen bereikbaar te maken. Zo gaat de Provincie de succesvolle ‘Limburg Aanpak’, bekend van VDL Nedcar en ‘Beej Benders’, toepassen in de zorgsector en de logistiek. Ook zal zij het Convenant Bouw Limburg breed uitrollen. Daarnaast gaat de Provincie samen met de arbeidsmarktregio Midden-Limburg de stille reserves helpen naar passend werk.

3. Here to stay: wonen, werken en leven voor Nieuwe Limburgers
Het duurzaam aantrekken en inzetten van Nieuwe Limburgers (statushouders, werkverhuizers) is cruciaal voor het functioneren van de arbeidsmarkt en het realiseren van verdere economische en maatschappelijke groei. Daarom roept de Provincie actie- en expertiseteams in het leven om statushouders een duurzame plek te geven op de arbeidsmarkt: van verblijfstatus naar werkstatus. Ook zorgt zij voor een flexibele schil in de woningvoorraad om Nieuwe Limburgers en andere mensen die urgent een woning nodig hebben snel en passend te kunnen huisvesten.

4. Lang leve het leren
Binnen het aanvalsplan ‘Zo WERKT Limburg!’ ligt een belangrijke opgave voor het onderwijs. Een leven lang ontwikkelen is cruciaal voor het behouden van de aansluiting op de arbeidsmarkt. Om dit te realiseren maakt de Provincie met alle belanghebbenden afspraken over de inzet van individuele leermiddelen, komend uit het nieuwe Regeerakkoord. Daarnaast verkennen we de oprichting van een Loopbaan Ontwikkelcentrum, een virtuele ontmoetingsplek voor werkzoekenden in deze regio.

5. Het goede voorbeeld
De Provincie Limburg is naast aanjager van het aanvalsplan, ook subsidieverlener, opdrachtgever én werkgever. Vanuit elk van deze rollen voegt de Provincie waarde toe voor de regionale arbeidsmarkt. We zetten nog meer in op Social Return on Investment bij onze publieke investeringen, met de realisatie van arbeidsplaatsen, stages en scholing als een van de belangrijkste onderdelen.