Een huis waar je kunt ervaren hoe het is om hulpbehoevend te zijn. Een brede stage waarin studenten bij alle typen zorg komen. Shoppend op het Zorgpactplein waar koplopers zich presenteren, kom je ideeën tegen die je graag zelf had willen bedenken. Vijf koplopers presenteren zich hier.

Koploper Zorgtalent.png
6-Annick-vd-Hoeven-Hanna-Ploeg.jpg
‘Ouderenzorg is meer dan steunkousen aantrekken’

Regio
Flevoland

Casus
In Flevoland zijn meer studenten hbo-v nodig. Veel talent op hbo-niveau verlaten bovendien de provincie, waardoor veel functies niet opgevuld raken. In een kleine provincie voel je dat extra. Hoe voorkomen we dat? En hoe zorgen we voor een betere beeldvorming rond minder populaire disciplines als ouderen- en gehandicaptenzorg?

Oplossing
Imago verander je door kennismaking. Daarom zijn de stages voor studenten hbo-v aangepast. “Studenten gaan sinds april niet naar één werkplek, maar naar verschillende instellingen”, legt Annick van der Hoeven, projectleider bij arbeidsorganisatie Zowelwerk, uit. “Ze gaan niet alleen naar een ziekenhuis, wat heel populair is, maar krijgen ook met ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz te maken. Zo krijgen ze een beter beeld van het werk en de rol van de hbo-v’er.”

Het aantal studenten neemt komend jaar toe van twaalf naar achttien. Windesheim biedt nu structureel stages aan en studenten krijgen al bijbaantjes in de instellingen waar ze stage lopen. Van der Hoeven: “Ze ontdekken dat ouderenzorg meer is dan steunkousen aantrekken.” De studenten hebben een bredere blik én hebben het gevoel een exclusieve opleiding te volgen, wat helpt in de mond-tot-mondreclame.

Leren van anderen
“Ik zie koplopers die in het mbo bezig zijn. Wij zijn op het hbo gericht en willen ook het mbo erbij betrekken”, zegt Van der Hoeven. “Ik wil daar meer over weten. Ik zie bijvoorbeeld een initiatief met wijkwerkplekken. Ook zie ik initiatieven die specifiek op jongeren zijn gericht.”

https://zorgpact.nl/kopgroep/zorgtalent

koploper stimul.png
6-Anky-de-Bakker-Jennifer-Switijnk.jpg
Ethiekles voor student

Regio
Zeeuws-Vlaanderen

Casus
Techniek in de zorg krijgt veel aandacht, maar ethiek? En dan niet euthanasie maar alledaagse zaken. Zoals mensen wassen. In een ziekenhuis krijgt een patiënt elke dag iemand anders aan het bed, terwijl die daar soms naakt ligt. Voor de student is dat nogal wat, maar ook voor de patiënt. Die geneert zich, voelt zich minder gelukkig, en dat vertraagt het herstel. Hoe maken we deze situaties wat gemakkelijker?

Oplossing
Studenten krijgen lessen ethiek en gaan naar de locatie van sTIMUL dat onderdeel is van ZorgSaam. Daar kunnen ze letterlijk ervaren hoe het is om oud, hardhorend of deels verlamd te zijn. Ze verblijven er één of twee dagen. Anky de Bakker, begeleider bij sTIMUL: “Als je ’s ochtends opstaat, ontdek je dus dat je nog steeds doof bent.”

Het idee komt uit België en sluit goed aan op het Belevingsgericht Werken, waar Zeeuws-Vlaanderen voor heeft gekozen. In het project werken hbo, mbo, zorgorganisaties en kerken samen.

Leren van anderen
De Bakker wil meer weten van collega-koplopers die zijn gericht op netwerken. “Wij willen aansluiting zoeken bij andere zorgorganisaties en daar meer uit halen. Bij Evolva, een andere koploper, zag ik een netwerkorganisatie die op wijkniveau kijkt wat nodig is. Hebben we een winkelier nodig, of een school? Die zoeken ze dan via het netwerk. Dat kleinschalige vind ik leuk.”

https://zorgpact.nl/kopgroep/stimul-nederland

Koploper Netwerkzon.png
6-Jelly-Zuidersma.jpg
‘Je moet nooit achterover leunen’

Regio
Groningen

Casus
Opleidingen in de gezondheidszorg leiden studenten op tot bijvoorbeeld mondhygiënist, logopedist of tandtechnicus. Stuk voor stuk heel specifieke opleidingen. De zorg vraagt tegenwoordig echter breder opgeleide professionals. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Door beter samen te werken met andere partijen. Hoe doen we dat op een goede manier?

Oplossing
NetwerkZon is een netwerkorganisatie voor zorg- en welzijnsopleidingen van vier roc’s en een hbo-instelling. Meer dan 120 zorg- en welzijnsinstellingen zijn aangesloten bij dit netwerk. Jelly Zuidersma van NetwerkZon: “We richten ons vooral op innovatieve projecten voor goede stages en praktijkroutes. Onze werkwijze is gebaseerd op de wederkerigheidstheorie. We richten ons netwerk met meer lagen in: samenwerking tussen verschillende mensen die op diverse niveaus hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Open communicatie en transparantie vinden we heel belangrijk. Als iemand zich niet aan een afspraak houdt - wij noemen dit statusgedrag - dan leren we te sturen op wederkerigheidsgedrag.”

Onderbouwing
De theorie erachter is wetenschappelijk onderbouwd. “Het werkt”, zegt Zuidersma. “En we benadrukken dat goed samenwerken een kwestie is van hard werken. Een contract is snel getekend, maar dan? Je moet nooit achterover leunen. Van de samenwerking moet altijd een groep studenten of cliënten beter worden. Het voordeel van onze werkwijze is, dat personen in wisselende rollen optreden in dit netwerk. De ene keer als voorzitter van een stuurgroep en de andere keer als lid van een platform. Dit bevordert onderlinge afhankelijkheid en dat zorgt voor betere resultaten.”

https://zorgpact.nl/kopgroep/netwerkzon

Recensie Professioneel samenwerken.png
6-Monique-Mensen.jpg
Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

Regio
Oost

Casus
Door de transitie van zorg en welzijn moeten organisaties met elkaar gaan samenwerken in de wijk. De gemeente richt sociale wijkteams in, die dichter bij de burger staan. Zorgprofessionals vroegen zich af hoe ze in de wijk zo goed mogelijk kunnen samenwerken. Hoe meten we dat? En als het niet goed gaat, hoe kunnen we dat omkeren?

Oplossing
“We ontwikkelen ons van ‘zorgen voor’ richting ‘zorgen dat’’’, vertelt Monique Mensen van het samenwerkingsproject. “We hebben professionals gevraagd hoe we ze kunnen ondersteunen in het maken van deze omslag. Het antwoord lag onder meer in het ontwikkelen van instrumenten waarmee ze hun samenwerking kunnen verbeteren. Tussen de professionals, maar ook met het informele netwerk rondom de cliënt.”

Daarnaast is een nieuwe werkwijze ontwikkeld om met de professionals een verbeterslag te maken. “We doen dat nadrukkelijk samen met studenten, professionals uit de praktijk, de gemeente, en onderzoekers. Daarmee zijn we ‘koploper’ geworden. Het is een nieuwe manier van werken. In dit project leren studenten en professionals terwijl ze samen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening in de wijk.”

Reflectie en dialoog
Reflectie, dialoog en gezamenlijke besluitvorming zijn belangrijke onderdelen. Studenten faciliteren dit proces onder supervisie van een docent. Door samen te werken met de professionals in de praktijk worden studenten beter voorbereid op het werken in de wijk. Professionals worden op hun beurt uitgenodigd om hun professionele kennis te delen in de praktijk en in lessen in het onderwijs.

https://zorgpact.nl/kopgroep/professioneel-samenwerken-in-de-wijk

Koploper Haagse learning.png
6-Chris-Wallner.jpg
‘Zelfvertrouwen wijkverpleegkundigen groeit’

Regio
West

Casus
Er verandert veel in de zorg. Ouderen blijven bijvoorbeeld langer thuis wonen, waardoor de zorg complexer wordt. Niet alle wijkverpleegkundigen zijn daarvoor opgeleid. Hoe kunnen we de wijkzorg verder verbeteren?

Oplossing
Elkaar beter maken. Met dat doel zijn mensen bij elkaar gebracht vanuit drie regionale zorginstellingen (WoonZorgcentra Haaglanden, Pieter van Foreest, Evita Zorg), de opleiding verpleegkunde van de Haagse Hogeschool en het lectoraat Mantelzorg van de Haagse Hogeschool. Zij leerden van elkaar en wisselden informatie uit. “Dit jaar lopen ze letterlijk met elkaar mee en kijken ze in elkaars keuken”, vertelt projectleider Chris Wallner, hoofddocent bij de Haagse Hogeschool.

Resultaten
De eerste resultaten zijn goed. Door het onderlinge contact groeit het zelfvertrouwen bij de verpleegkundigen. ‘Ik heb meer berusting gekregen en ook een bevestiging dat ik het echt wel goed doe’, zei een verpleegkundige tijdens dat project. Het levert geen tijdsbesparing op, maar wel iets belangrijkers: de verpleegkundigen verdiepen zich meer in de patiënt en vragen door. Dat verbetert de kwaliteit van de zorg. ‘Sommige dingen kosten nu meer tijd doordat mijn aanpak nu breder en grondiger is’, aldus een verpleegkundige. Wallner vindt het enthousiasme van de wijkverpleegkundigen zeer inspirerend. “We hebben nu een vaste groep die zich bezighoudt met de inhoud en kwaliteit van de zorg. We moeten van en met elkaar leren. Mijn ambitie is dat we meer instellingen en initiatieven betrekken en beter verbinden, zodat we van elkaar leren.”

https://zorgpact.nl/kopgroep/haagse-learning-community-wijkverpleegkunde