logobalk Focus
1

De economie versterken in de Leidse regio. Dat is het doel van Economie071. Ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten werken hiervoor samen. 15 partners voeren concrete projecten uit.

Katwijk - Leiden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten - Zoeterwoude

logobalk Focus
2
logobalk Focus
3

logobalk Focus
4

Ondernemers
Onderwijs
Overheid

logobalk Focus
5

Terug naar inhoud Partners

Ondernemers

Bas Reichert - voorzitter ondernemersvereniging Leiden Bio Science Park
Herbert Zilverentant - voorzitter Koepel Leidse regio
Martijn van Pelt - voorzitter VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland
Nico Tates - voorzitter Ondernemend Leiden
Anne Heijnen - voorzitter Ondernemersvereniging Katwijk

logobalk Focus
6

Terug naar inhoud Ondernemers

Bas Reichert, voorzitter ondernemersvereniging Leiden Bio Science Park

“Het Leiden Bio Science Park is uitgegroeid tot één van de belangrijkste economische factoren in de Leidse regio. Ook in de komende jaren verwachten we een enorme groei, door het aantrekken van nieuwe bedrijven en door de groei van bestaande bedrijven op dit park. Dat leidt weer tot een grote behoefte aan hoog- en goed opgeleide mensen. Het is steeds lastiger om die te vinden. Hier samen in optrekken is essentieel om de concurrentie met andere regio’s te doorstaan.

Als we het over stages hebben, dan gaat het vaak over het mbo. Ook voor hen is er veel werk in het park. Met hbo en universiteit willen we kijken of ook met hun studenten de stap naar ondernemerschap is te zetten. Dat is met veel kennisinstellingen in deze regio nog een ondergeschoven kindje.

De groei van het Bio Science Park betekent ook meer woon-werkverkeer. Een goede infrastructuur is daarom heel belangrijk. Net als ruimte om te wonen en te recreëren. En daarmee is de verbinding met de hele Leidse regio gelegd: we hebben de regio nodig om de mensen in de nabijheid van hun werk te kunnen laten wonen.
Omgekeerd profiteert de regio ook van het Bio Science Park. Hier worden de medicijnen van de toekomst ontwikkeld, de mensen die hier werken geven hun geld uit in de stad en de regio en veel toeleveranciers hebben bedrijven op het park als klant. Zo heeft de groei van het Bio Science Park een positief effect op de economie in de wijde regio. Een goede samenwerking is dan meer dan logisch.”

Terug naar inhoud Ondernemers

logobalk Focus
7

Terug naar inhoud Ondernemers

Herbert Zilverentant, voorzitter Koepel Leidse regio

“In de Koepel Leidse regio werken verschillende ondernemersverenigingen uit de 071-gemeenten samen. Voor hen is Economie071 van groot belang. Dankzij de tripartite samenwerking met overheid en ook onderwijsinstellingen kunnen we namelijk ervoor zorgen dat de jongeren beter aansluiten op de arbeidsmarkt op het moment dat ze werk moeten gaan zoeken.

Vanuit die samenwerking is bijvoorbeeld het Stagepact ontstaan: bedrijven zorgen voor stageplekken waar studenten werkervaring kunnen opdoen. Bedrijven komen zo in contact met de werknemers van de toekomst. Daarnaast kunnen we zo innovaties ontwikkelen en vinden theorie en praktijk elkaar.

Een andere grote opgave ligt op het gebied van ruimte: mensen moeten hier kunnen wonen, maar ook werken. Door een tekort aan bedrijfslocaties ontstaat er druk op bestaande terreinen en is er geen ruimte voor nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijven. We moeten wonen en werken zien samen te laten komen. In coronatijd zag je ook een toename van het hybride werken. Dat vraagt een andere, efficiënte manier voor het gebruik van kantoorgebouwen. De vraag is hoe we hier als regio op inspelen.

Vervolgens is de bereikbaarheid een aandachtspunt. Hoe kom je snel op je werk en hoe blijven bedrijven voor aan- en afvoer bereikbaar? Overheid, bedrijfsleven en onderwijs weten elkaar ook voor die uitdaging makkelijker te vinden, doordat ze samen om de tafel zitten. Oplossingen vind je lastiger wanneer je die op individueel, gemeentelijk niveau zou zoeken. Samen komen we sneller tot actie.”

Terug naar inhoud Ondernemers

logobalk Focus
8

Terug naar inhoud Ondernemers

Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland

“In Economie071 proberen ondernemers, overheid en onderwijs samen problemen te tackelen. Dat doen zij in een constructieve dialoog: in plaats van het oneens te zijn met elkaar en eindeloos te onderhandelen en te knokken voor hun eigen belang, zie je een wisselwerking. Zoals bij het creëren van een goed vestigingsklimaat en het opleiden van gekwalificeerd personeel voor bedrijven, die op hun beurt stageplaatsen ter beschikking stellen.

Aan de agenda van Economie071 liggen onderzoeken ten grondslag. Andere economic boards laten ook onderzoeken uitvoeren, maar wij gebruiken ze ook voor inzichten op bedrijfsniveau en om de regionale, economische agenda te bepalen. Met de kennis uit de onderzoeken kan ieder zijn voordeel doen, maar we geven er dus ook concrete navolging aan.

Het gezamenlijke belang staat voorop in Economie071. Dan krijg je ook meer resultaat en actie. Op allerlei thema’s kun je elkaar vinden en samen vooruitkomen. Het zijn soms best ingewikkelde dossiers, zoals de strategie voor bedrijventerreinen. Ook daarin weten we ruimte te geven aan politieke afwegingen en de impact van beleid op ondernemers. Zo gaan we als regio naar een toekomst toe met voldoende gekwalificeerd personeel, met onderwijs dat aansluit op de vraag uit de markt, met ruimte om te ondernemen en waar er voor studenten voldoende stageplaatsen zijn.”

Terug naar inhoud Ondernemers

logobalk Focus
9

Terug naar inhoud Ondernemers

Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden

“Binnen Economie071 brengen wij de thema’s van 10.000 ondernemers met 70.000 werknemers in. Dat doet Ondernemend Leiden bijvoorbeeld op het terrein van zero-emissie: dat willen ondernemers ook, maar dan hebben ze wel een perspectief nodig voordat ze naar zero moeten. Of neem stadsdistributie: ondernemers willen dat de stad bereikbaar blijft, bijvoorbeeld met hubs aan de rand van de stad, waar bewoners en bezoekers over kunnen stappen van of naar het centrum. Een derde thema is de ontwikkeling van de bedrijventerreinen en de combinatie van onderwijs en arbeidsmarkt. Daarvoor is Economie071 een goed overleg, dat voortgezet moet worden.

De overheid schept binnen Economie071 de voorwaarden voor de samenwerking. Ondernemers en onderwijs hebben daar niet de menskracht voor. Gemeenten brengen ook partijen bij elkaar. Zonder de rol van de overheid wordt anders nog veel in eilandjes gedacht. We moeten samenwerken, want de concurrentie komt niet van binnen, maar van buiten.

Ondernemers moeten samen het initiatief nemen en aan de voorkant met ideeën komen, nog voordat de gemeente al beleid bepaalt. De samenwerking met onderwijs is voor ons belangrijk voor bijvoorbeeld een Stagepact en een Stagebeurs.

Dankzij Economie071 is er voortgang. Anders zouden wij als ondernemers ook niet erin zitten, want wij hebben geen tijd om eindeloos te praten. Wij willen resultaten.”

Terug naar inhoud Ondernemers

logobalk Focus
10

Terug naar inhoud Ondernemers

Anne Heijnen, voorzitter Katwijkse Ondernemers Vereniging

"Door in de regio samen te werken, sta je sterker. De Katwijkse Ondernemers Vereniging heeft ook ‘Samen naar meerwaarde’ als slogan. Dat doen we al goed op lokaal niveau. Op regionaal niveau is dat goed voor bijvoorbeeld regiomarketing: wij hebben de zee, Leiden de oude stad en de Bollenstreek de bloemen. Je kunt op een postzegel wel roepen hoe belangrijk je bent, maar we vormen één gebied. Dan kun je beter samen optrekken.

Het meest fundamentele aan Economie071 is dat de drie O’s – ondernemers, overheid en onderwijs – door een gezamenlijke bril naar de toekomst kijken. Ze spreken namelijk elk een andere taal. Door structureel samen te werken, begrijp je elkaar beter.
Ander voordeel van deze vorm van samenwerken is dat de lijnen kort zijn. Dat is handig voor lokaal-overstijgende zaken. Zo weten we wie wie is en kun je elkaar snel bereiken, wanneer er belangen spelen die het lokale overstijgen.

Waar de Leidse regio veel kennisinstellingen heeft, hebben wij veel ondernemerschap te bieden, met vooral stageplekken voor werknemers met handige handen. Zij doen het werk waaraan in de toekomst grote behoefte is, gaan al vroeg aan het werk en scholen zich daarvoor doorlopend bij. Met de kennis en de kunde in één regio kun je elkaar versterken.

Voor ons is wel cruciaal dat resultaten volgen. De projecten van Economie071 moeten kop en staart hebben. Het moet niet vooral een bestuurdersoverleg zijn. Binnen Economie071 zijn regionaal de juiste factoren, mensen en samenwerkingsmogelijkheden aanwezig om projecten een succes te maken."

Terug naar inhoud Ondernemers

logobalk Focus
11

Terug naar inhoud Partners

Onderwijs

Joeri van den Steenhoven - lid college van bestuur Hogeschool Leiden
Kim Smit - raad van bestuur LUMC
Otto Jelsma - voorzitter college van bestuur mboRijnland

logobalk Focus
12

Terug naar inhoud Onderwijs

Joeri van den Steenhoven, lid college van bestuur Hogeschool Leiden

“Via Economie071 werken we samen aan een sterkere regionale economie, bijvoorbeeld door het stimuleren van jong ondernemerschap in een innovatief MKB. Hiervoor hebben we onder andere de Inventeers Academy opgericht. Onze studenten van Hogeschool Leiden werken hier aan innovatieprojecten in opdracht van het regionale bedrijfsleven. Op deze manier sluit hun opleiding direct aan op de behoeften van bedrijven, waar zij later komen te werken. Theorie en praktijk komen samen in gezamenlijk onderzoek. Regionale bedrijven komen zo in aanraking met nieuwe kennis en jong talent. Een mooie win-winsituatie.

Om onze studenten goed aan te laten sluiten op de behoeften op de arbeidsmarkt moeten wij in goed contact staan met het werkveld. We staan met ons gebouw fysiek al midden op het Bio Science Park, tussen de bedrijven. Economie071 biedt ons de contacten met het bedrijfsleven en overheden in de regio, omdat we samen aan tafel zitten. We weten elkaar daardoor snel te vinden.

Op die manier bouwen we samen aan een sterker regionaal profiel en aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Zo kunnen we met elkaar, ieder vanuit zijn of haar rol, talent aantrekken, opleiden en vasthouden voor de economie van de toekomst.”

Terug naar inhoud Onderwijs

logobalk Focus
13

Terug naar inhoud Onderwijs

Kim Smit, raad van bestuur LUMC

“Als grootste werkgever van Leiden werken we graag op regionale schaal samen met gemeenten, andere kennisinstellingen en vertegenwoordigers van ondernemers. Binnen het verband van Economie071 kunnen we samen kijken naar een goed werk- en vestigingsklimaat. Ook een aantrekkelijk woonklimaat voor onze werknemers vinden we erg belangrijk.

Arbeidsmarkt is een ander actueel thema. Wij bieden stages aan. Niet alleen voor studenten, maar ook voor de verschillende medewerkers van andere kennisinstellingen. Na hun stage kunnen ze bij ons een werkplek vinden of stromen ze door binnen het park. Zo hebben we toegang tot talent en weten we ze vast te houden. Het Expat Centre speelt daarin een grote rol voor het aantrekken van universitair geschoold personeel om de tekorten op te vullen.

Samen met de universiteit en de hogeschool creëren we ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor startende ondernemers in de lifescience-sector. We faciliteren werkplekken, bieden begeleiding en brengen het netwerk bij elkaar. Ook daarbij is het belangrijk dat we samenwerken om de beste mensen aan te trekken en de goede ideeën van bench to bedside te brengen.”

Terug naar inhoud Onderwijs

logobalk Focus
14

Terug naar inhoud Onderwijs

Otto Jelsma, voorzitter college van bestuur mboRijnland

“Als mbo-instelling leiden wij mensen op voor een inclusieve en duurzame samenleving. We willen daarom onze studenten in aanraking brengen met de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals innovaties. Ook willen we ze in aanraking brengen met de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en circulaire economie. Daarop richtten we ons al als mboRijnland, maar door samen te werken binnen de economische agenda onderstrepen we de urgentie bij partners in de regio.

Belangrijk voor de toekomst is een leven lang ontwikkelen, zodat kennis en vaardigeden van mensen blijven aansluiten op veranderende technieken en behoeften vanuit de arbeidsmarkt. We willen bedrijven modules aanbieden voor medewerkers van bedrijven. Zo vragen wij niet alleen ruimte voor stagiairs, maar bieden wij werknemers van bedrijven ook mogelijkheden om bij te blijven en zich te ontwikkelen. Zo komen we tot een Lerend Regionaal Netwerk.

Het is ook belangrijk dat onderwijs, ondernemers en overheid goed met elkaar samenwerken, zodat ze goed op elkaar aangesloten blijven. Een mooi voorbeeld van zo’n aansluiting zijn onze centra voor innovatief vakmanschap. Met bedrijven en instellingen werken we aan een groot aantal projecten.
Doordat we elkaar goed kennen binnen Economie071, weten we elkaar snel te vinden en weet je wat je aan elkaar hebt. Bij tijd en wijle weten we ook een mooie klapper te maken. Denk aan het Stagepact en de Stagebeurs, die we met elkaar hebben opgezet.”

Terug naar inhoud Onderwijs

logobalk Focus
15

Terug naar inhoud Partners

Overheid

Yvonne van Delft, wethouder gemeente Leiden, voorzitter Economie071
Jacco Knape, wethouder gemeente Katwijk
Willem Joosten, wethouder gemeente Leiderdorp
Jan Nieuwenhuis, wethouder gemeente Oegstgeest
Paul de Bruijn, wethouder gemeente Voorschoten
Ton de Grans, wethouder gemeente Zoeterwoude
Jasmijn Bongers, programmamanager

logobalk Focus
16

Terug naar inhoud Overheden

Yvonne van Delft, wethouder gemeente Leiden, voorzitter Economie071

“Leiden werkt samen in Economie071, omdat onze economie niet ophoudt bij de grenzen van Leiden; er staat geen hek om de stad. Studenten en personeel van bedrijven en instellingen komen uit de hele regio en bedrijven hebben aanleveringsbedrijven buiten Leiden. Er is een constante economische uitwisseling. Daarnaast heeft de regio ook veel gemeenschappelijke kenmerken: een groot zorgcluster, een veelheid aan kennisinstellingen en allerlei bedrijventerreinen.

Samen voeren we in Economie071-verband projecten uit, samen financieren we ze. Zo zijn we niet alleen een praatclub, maar vooral echt een doe-club, waarin we kennis bundelen en snel schakelen. We brengen mensen bij elkaar en jagen ideeën aan. Zo maken we het makkelijker voor gemeenten, bedrijven en scholen om elkaar te vinden.

Tot eind 2022 staat een aantal thema’s centraal. Ten eerste jong ondernemerschap: hoe zorgen we ervoor dat jonge ondernemers hun kennis kunnen ‘vermarkten’ en zo bijdragen aan een bloeiende economie? Dat zit nog niet zo in het Leidse DNA. Ten tweede hebben we de human capital-agenda: hoe kunnen we handige handen en knappe koppen opleiden om zo tegemoet te komen aan het enorme personeelstekort. En als derde: het stimuleren van digitalisering in het MKB.

Tenslotte willen we in de stad ook voldoende ruimte houden voor werk, naast de vele woningen die we moeten bouwen.”

Terug naar inhoud Overheden

logobalk Focus
17

Terug naar inhoud Overheden

Jacco Knape, wethouder gemeente Katwijk

“Katwijk neemt vol overtuiging deel aan de economische samenwerking Economie071. We hebben elkaar veel te bieden en we vullen elkaar aan. In toeristische samenwerking biedt Leiden prachtige musea en Katwijk heeft het mooie strand.
Dat is niet het enige. De regio kent veel kennisinstellingen en bedrijven met veel kennis. Die kennis kunnen we goed gebruiken om onze huidige economische sectoren in Katwijk toekomstbestendig te maken. Kleinere bedrijven hebben bijvoorbeeld wel eens moeite de kennisontwikkeling op het gebied van digitalisering bij te houden. Door kennisdeling help je elkaar en houd je een economisch sterke regio.

Door regionaal samen te werken, kunnen we ook makkelijker subsidie aanvragen bij de provincie. We gebruiken elkaars kennis bij het opstellen van een voorstel. De provincie ziet op haar beurt efficiëntie in zo’n samenwerking: zij hebben met één aanvrager te maken en bereiken meteen een heel gebied.

In onze gemeente hebben we veel praktisch geschoold personeel. Deze mensen kunnen we inzetten in bijvoorbeeld de energietransitie in de Leidse regio en daarbuiten. Unmanned Valley is een nieuwe economische ontwikkeling in Katwijk. Daar wordt geëxperimenteerd met drones en sensoren, die in allerlei sectoren kunnen worden ingezet. Denk aan de sierteelt- en bouwsector, maar ook aan de bezoekerseconomie. Die innovatieve kennis kunnen we goed gebruiken in deze regio. Het zorgt ook voor nieuwe samenwerkingen. Zo maakt de Leidse instrumentenmakers School apparaten voor Unmanned Valley en zie je toepassingen van drones in het bedrijfsleven.

Natuurlijk kunnen we veel alleen, maar als we het samen met andere gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen doen, komen we verder.”

Terug naar inhoud Overheden

logobalk Focus
18

Terug naar inhoud Overheden

Willem Joosten, wethouder gemeente Leiderdorp

“Als Economie071 trekken we samen op en werken we samen aan een sterke regionale economie. Elke gemeente heeft kracht, maar samen ben je krachtiger. Je ziet dat in de bedrijventerreinenstrategie: op de schaal van de regio geven we duidelijkheid. Bedrijven weten waar ze zich nu en in de toekomst kunnen vestigen. Voldoende plaats voor een goed zorgcluster is daarbij van belang. Leiderdorp draagt in grote mate daaraan bij en zorgt zo mee voor een sterk regionaal profiel, wat onze waarde vergroot.

Voor Leiderdorp zijn de vele zelfstandigen, de kleine maakindustrie en cybersecurity actuele thema’s die Economie071 oppakt. Projecten als het Stagepact en Talent op Maat zijn voor onze economie belangrijk: ze zorgen dat onze bedrijven goed personeel kunnen vinden.

Voor de toekomst zullen we ons ervoor moeten inzetten om een goede brug te slaan naar het MKB, en met name de kleine zelfstandige. In Leiderdorp hebben we ervaring met klankbordgroepen, waarin we ook hun stem horen. Als we zo met elkaar blijven samenwerken, denk ik dat we een toekomstbestendige en een sterke regionale economie kunnen opzetten.”

Terug naar inhoud Overheden

logobalk Focus
19

Terug naar inhoud Overheden

Jan Nieuwenhuis, wethouder gemeente Oegstgeest

“Doordat naast gemeenten ook bedrijven en kennisinstellingen samenwerken in Economie071, weten we wat hun wensen en behoeften zijn. Zij bepalen mee de agenda van Economie071. Als overheden werken we faciliterend en regisserend, door de samenwerking te organiseren en te ondersteunen. Daarnaast zorgen we voor regelgeving en – voor een deel - financiering. Ook bedrijven en kennisinstellingen moeten hun fair share bijdragen.

Het Bio Science Park ontwikkelt zich steeds meer als innovatiedistrict. Op het park werken nu 20 à 25 duizend mensen. Dit aantal groeit de komende jaren nog verder door. Het park ligt in twee gemeenten, Leiden en Oegstgeest, en wil de komende jaren kunnen blijven uitbreiden. Hun werknemers willen dan ook in de regio kunnen wonen. En de bedrijven zoeken studenten, als toekomstige krachten. Antwoorden op deze vragen vind je door samenwerking op regioniveau.

We doen dat al in een Expat Center. Dat was er al voor personeel van de kennisinstellingen, maar wordt mogelijk in de toekomst uitgebreid met nieuwe doelgroepen. Een ander belangrijk thema is digitalisering in het MKB. Hard nodig voor bedrijven om hierin bij te blijven. Dat heeft de coronacrisis ons wel geleerd.”

Terug naar inhoud Overheden

logobalk Focus
20

Terug naar inhoud Overheden

Paul de Bruijn, wethouder gemeente Voorschoten

“Nu Voorschoten is ontvlochten van Wassenaar, en dus ook weer kleiner is, willen we de samenwerking met de 071-regio intensiveren. Dat doen wij onder andere via Economie071. Binnen deze samenwerking profiteren partijen van elkaars kennis, kunde en capaciteit. Voorschoten is te klein om alles alleen te doen. Door samenwerking liften we als kleine gemeente mee op de slipstream van de regio en leveren we ook actief onze bijdrage.

Eén idee dat Voorschoten zou willen uitwerken, is nieuwkomers en alle mensen die graag willen ondernemen maar niet over die drempel heenkomen, de tools aan te reiken om toch die stap te zetten. Dat kan bijvoorbeeld met Talent op Maat, waarbij we de vaardigheden van mensen koppelen aan banen die er zijn. Zo creëren we met een sterkere economie een win-winsituatie. De lokale economie profiteert van een sterke regio en natuurlijk profiteren de mensen die daar wonen en werken er ook van.

De meerwaarde van Economie071 is verder de structurele setting waarin we samenwerken. Doordat we als overheden, ondernemers en onderwijs uit de hele 071-regio om tafel zitten, hoeven we niet ieder het wiel opnieuw uit te vinden. We kunnen binnen de samenwerking telkens opnieuw afspraken maken.”

Terug naar inhoud Overheden

logobalk Focus
21

Terug naar inhoud Overheden

Ton de Gans, wethouder gemeente Zoeterwoude

“In de 071-regio moeten veel woningen komen. We hebben ook doe- en maakindustrie nodig, betere bereikbaarheid en logistiek. En we moeten aan de slag met verduurzaming, zoals het leggen van zonnepanelen, waarvoor weer personeel nodig is. Binnen Economie071 maken we daarover op regionale schaal afspraken en kijken we hoe je die kunt verstevigen.

De rol van Zoeterwoude alleen is bescheiden. We willen en kunnen niet concurreren met het centrum van Leiden. Je moet binnen de regio wel de samenhang blijven zien. Daarvan profiteert de regio en dus ook Zoeterwoude. Zo is de kracht van Economie071 meer dan de som der delen. Die is meer dan een gemeente of een bedrijventerrein alleen. Door samenwerking kunnen we vraagstukken die in de hele regio spelen, samen en in samenhang oppakken.

Zoeterwoude is heel divers: aan de ene kant veel agrarisch land, aan de andere kant veel ruimte op bedrijventerreinen. Door in kaart te brengen wat er is en wat nodig is in de regio, kun je functies bundelen en elkaar versterken. Resultaat is bijvoorbeeld een duidelijk regionaal bedrijfsterreinenprofiel.

Door de samenwerking kunnen we ook duidelijker naar de provincie verwoorden waar we als regio voor staan en waar we naar toe willen. Doordat we ons als één gezamenlijke gesprekspartner presenteren, staan we sterker en wordt onze inbreng echt gehoord.”

Terug naar inhoud Overheden

logobalk Focus
22

Terug naar inhoud Overheden

Jasmijn Bongers, programmamanager Economie071

“Economie071 is een samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen en overheid, die over de gemeentegrenzen en de werkvelden in de 071-regio heengaat. Iedere partner heeft hierin een eigen rol. Ondernemers geven aan wat ze nodig hebben om goed te kunnen ondernemen. Het onderwijs leidt op tot voldoende gekwalificeerd personeel. En de overheid jaagt aan en faciliteert de samenwerking.

De projecten van Economie071 dragen bij aan een sterke regionale economie. Partners dragen bij aan deze projecten door het beschikbaar stellen van capaciteit en financiën. We pakken hierbij thema’s op die ook bijdragen aan de eigen organisatiedoelstellingen van onze partners. We zeggen dan ook vaak: ‘Economie071, dat ben je zelf!’.

Onze partners hebben in de afgelopen jaren laten zien dat deze manier van samenwerken loont. We hebben projecten gerealiseerd, zoals PLNT, het centrum voor Innovatie en Ondernemerschap en een regionaal Expat Centre opgezet. Via onze economische rapportage Index071 brengen we in beeld hoe onze regionale economie scoort en zich ontwikkelt. In de afgelopen crisisperiode zijn daar coronarapportages en een veerkrachtanalyse aan toegevoegd. Twee langlopende projecten zijn de regionale strategie voor bedrijventerreinen en de regionale retailvisie.

De komende tijd richten wij ons op de thema’s human capital, digitalisering en jong ondernemerschap. En daarbij geldt dat we niet te veel praten, maar vooral doen. Zo zijn we gestart met het MKB-initiatief ‘Laat digitalisering voor je werken’ en organiseerden we een Stagebeurs in het kader van ons Stagepact071. Op dit moment kijken we ook naar een vervolg van onze pilot Talent op Maat. Tenslotte brengen we geregeld het netwerk bij elkaar op de schaal van de regio in onze netwerkbijeenkomsten ‘Ondernemen in 071’. In dit swipezine lees je waar voor alle genoemde projecten en initiatieven de energie zit en hoe we werken aan concreet resultaat.

Heb jij een inzicht hoe de regionale economie verder versterkt kan worden, dan horen wij het graag.”

Terug naar inhoud Overheden

logobalk Focus
23

Index071 - veerkrachtanalyse
Ondernemen in 071 & Community building
Circulaire economie
Bedrijventerreinenstrategie
Talent op Maat
Digitalisering MKB
Stagepact071

logobalk Focus
24

Terug naar inhoud Projecten

Index071 - Veerkrachtanalyse

Kennis als gezamenlijke basis

Voor een effectieve samenwerking moet je kennis opbouwen over de regionale economie. Daarom laat Economie071 jaarlijks een Index071 maken. De Index weerspiegelt de ontwikkeling van 38 parameters vanaf 2014: werkgelegenheid, aantal bedrijven, aantal studenten, omvang van onderzoeksbudgetten, aantal startups, aantal (mbo-) leerbedrijven, filedruk en het aantal nieuw gevestigde regiobewoners.
“Iedere parameter krijgt een eigen weging mee in het overkoepelend indexcijfer”, zegt Rob Manders, onderzoeker voor Economie071. Het geeft het algeheel functioneren van de regionale economie weer. In 2020 is dat 115, dus 15% groei sinds 2014.

De Index is startpunt voor het economische debat. De partners gebruiken het om overzicht te krijgen, beleid bij te sturen en - waar nodig - nieuwe acties uit te zetten. Uit de index zijn leereffecten te halen. Rob: “Ten eerste zien we dat de voornaamste groei in de Index van de clustereconomie komt: Bio Science Park, onderwijs- en kennisinstellingen, startups, jonge mensen.” Die economische motor neemt de hele regio op sleeptouw. Het loont dus om te blijven inzetten op de groei hiervan.
Tweede leerpunt is dat de 071-regio een probleem heeft op de stagemarkt voor mbo’ers. Rob: “Het aantal leerbedrijven is beperkt en neemt af. Bovendien is er sprake van een kwalitatieve mismatch. Met name in de techniek staan bedrijven te springen om jonge mensen, maar is de aanwas nog te beperkt.”

Tijdens de coronaperiode werden zogenoemde coronarapportages gemaakt. Die beschreven de impact van corona op de regionale economie. Begin 2021 volgde de notitie ‘Veerkracht en Leiderschap’ met daarin een Veerkrachtindex. Aan de hand van zes overkoepelende parameters is de ‘veerkracht’ van de regio in kaart gebracht. De scores van de 071-regio wordt vergeleken met alle 40 economische regio’s van Nederland.
Dan blijkt deze regio de zesde meest veerkrachtige regio van het land. De bonus van veel jong talent, een hoog opleidingsniveau en constante aanwas van nieuwkomers zorgt voor deze score.

Uit de Veerkrachtindex volgen ook opletpunten. Zo is de werkgelegenheid hier beperkt. “We zijn nog steeds afhankelijk van de grote economische centra om ons heen: Amsterdam, Den Haag, Utrecht”, zegt Rob. Veel mensen pendelen dus, met bijkomende filedruk, uitstoot en koopkrachtlek.
Tweede opletpunt is een grote quartaire sector (zorg, onderwijs) tegenover een kleine markteconomie in de regio. Rob: “Naast de life sciences zijn er weinig andere grote dragers van de economie.” De cultuur en sport heeft daar last van (want er zijn weinig potentiële sponsors), het onderwijs (weinig stageplekken), bewoners (weinig werplekken, minder ‘reuring’) en zelfs de gemeenten (minder belastinginkomsten). Meer ondernemerschap (startups, zzp’ers) kan een enorme stimulans geven aan het brede voorzieningenniveau.

De opgebouwde kennis binnen Economie071 wordt actief gedeeld en gebruikt door de partners. Er zijn netwerken, gezamenlijke projecten, masterclasses, overkoepelende visies en vele andere uitingen die hierop voortbouwen. En dat leidt soms tot heel concrete acties, zoals de inzet van een stagejager om de match tussen bedrijfsleven en mbo-stagiairs te vergroten. “Maar ‘kennis’ prikkelt ook, wakkert nieuwsgierigheid aan, brengt mensen in beweging, voorkomt kleingeestigheid, maakt je alert op nieuwe kansen en bedreigingen”, stelt Rob.

Terug naar inhoud Projecten

logobalk Focus
25

Terug naar inhoud Projecten

Circulaire economie

Toekomst voor de regio

Woningbouw, werkgelegenheid, bereikbaarheid. Grote issues. In omvang en urgentie verbleken ze bij vraagstukken van wereldformaat: klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie. De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. We verbruiken met elkaar meer dan dat we beschikbaar hebben. We putten de aarde uit. Grondstoffen worden schaarser, de productie kost veel energie en brengt schade aan het milieu. Dat moet veranderen. Daarom moeten we slimmer en zuiniger met onze grondstoffen omgaan.

Toch verdringen korte-termijnonderwerpen telkens deze grote thema’s. Corona hielp niet mee: er waren opeens acute problemen en het thuiswerken verhinderde direct contact om dit te bespreken. Ook maakt de ene gemeente grotere stappen dan andere. “Daarom is Economie071 goed. Je kunt elkaar ideeën aanreiken en samen optrekken in projecten”, zegt Daniëlle Smeets, vanuit de gemeente Leiden projectleider. “Dit móet je ook samen doen, want milieu houdt zeker niet op bij de gemeentegrenzen.”

Samenwerking met het bedrijfsleven is nodig, want de overheid kan zelf weinig meer doen dan eigen processen en gebouwen verduurzamen en mensen en bedrijven inspireren en stimuleren. Volgens Jan Wessendorp, projectleider vanuit de gemeente Katwijk, moet circulair tastbaar en concreet gemaakt worden: “De herbruikbare statiegeldglazen tijdens Leidens Ontzet. De bubbelmat in de Oude Rijn bij Katwijk om afval te filteren. En het hergebruik van materialen en meubels in het gemeentehuis van Katwijk.”

Economie071 richt zich op circulair bouwen. Komende tijd moet namelijk veel gebouwd worden in deze regio. Terwijl de bouw- en sloopsector verantwoordelijk is voor 50% van het grondstoffengebruik, 40% van het totale energieverbruik, 40% van de afvalproductie en 35% van de totale emissie van CO2. Hier is dus forse winst te behalen.
De zes gemeenten binnen Economie071 zetten samen met Cirkelstad het verband Cirkelstad regio-071 op. Hier delen overheden en private partijen kennis, en maken ze kennis met elkaar. Van hieruit is een pilotproject opgezet aan de Simon Smitweg in Leiderdorp. Daar wordt gebruik gemaakt van BioBound (hergebruik van beton) en andere hergebruikte materialen. Met de lessen van dit project kunnen nieuwe regionale projecten worden opgezet.

Deze regio heeft nog geen bouwhub voor gebruikte bouwmaterialen. Daniëlle: “Zoiets moet de markt opzetten, als overheid kunnen we mogelijk faciliteren in een locatie. Je moet een aantal bedrijven bereid vinden, die dan inspirerend en verleidend werken voor anderen.” Volgens Jan is het wachten op de landelijke overheid, die bedrijven moet verplichten tot hergebruik van materialen. “Tot die tijd agenderen we dit als regio, versterken wij de samenwerking en moeten we zelf het goede voorbeeld geven.”

Circulair bouwen kost geld, maar levert ook geld op: steeds meer mensen kiezen voor milieuvriendelijk bouwen en hebben geld daarvoor over. En de omslag naar een circulaire wereld gaat veel banen opleveren, waarvoor ook weer mensen opgeleid moeten worden. Jan: “De transitie naar een circulaire economie moet echt plaatsvinden. We verbruiken namelijk meer dan dat de aarde aan grondstoffen kan produceren. Dat moet echt veranderen.”

logobalk Focus
26

Terug naar inhoud Projecten

Community building & Ondernemen in 071

Kennis delen en kennismaken

Goede samenwerking, zoals binnen Economie071, bestaat uit meer dan afspraken vastleggen. Het gaat om elkaar kennen, elkaars agenda ook kennen, en aanvoelen wat de ander beweegt. Dan moet je elkaar ontmoeten en in de ogen kunnen kijken.
Voordat corona tot lockdowns leidde, hielden Economie071 en Rabobank Leiden-Katwijk in samenwerking met de ondernemersverenigingen bijeenkomsten ‘Ondernemen in 071’, twee in een jaar. Hier ging het vooral om kennismaken, netwerken en kennisdelen. Landelijke ontwikkelingen werden vertaald naar regionaal niveau. Workshops gingen in op actuele thema’s. De ruimte voor ontmoeting is belangrijk, zeker in zo’n beginfase.

In 2020 gingen de bijeenkomsten online, sinds dit jaar met een speciaal daarvoor ontwikkeld platform. “Voordeel daarvan was dat meer ondernemers konden aansluiten, doordat de opzet van de bijeenkomsten korter en krachtiger was”, stelt Marloes Honsbeek van het projectbureau Economie071. Ondernemers hoefden niet de deur uit en vonden zo makkelijker een gaatje in hun agenda om in te loggen. Het bereik van de bijeenkomsten verbreedde. “Je hebt een groep ondernemers die je vaker ziet en vooral voor de ontmoeting kwam, nu zag je ook een groep die vooral voor de inhoud aansloot.”

In najaar 2021 leek door de versoepelingen weer enige mate van fysieke ontmoeting mogelijk. Een hybride bijeenkomst stond op de planning. Kort tevoren steeg het aantal coronabesmettingen in Nederland en bleek fysieke ontmoeting toch niet handig. Waar veel andere bijeenkomsten niet konden doorgaan, kon die van ‘Ondernemen in 071’ makkelijker over op volledig online. Marloes: “In een uitgebreid programma konden tijdens workshops afspraken gemaakt worden en daarbuiten online één op één genetwerkt.”

Voor 2022 hoopt Marloes toch dat naast de online bijeenkomsten ook weer (kleine) fysieke mogelijk zijn. “Die zijn belangrijk voor gemeenschappelijkheid, wat je minder makkelijk met online bereikt. We hopen ook weer op bedrijfsbezoeken, die inspirerend zijn.” De hybride bijeenkomst gaat in 2022 zeker terugkeren.

“De samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is belangrijk om voor de lange termijn vraagstukken op te pakken”, zegt Marloes. “Anders blijft het versnipperd en op de korte termijn gericht, terwijl je als ondernemer belang hebt in te spelen op de ontwikkelingen op lange termijn. Onze bijeenkomsten bieden de ondernemer naast concrete kennis ook nieuwe perspectieven voor groei.”

Terug naar inhoud Projecten

logobalk Focus
27

Terug naar inhoud Projecten

Stagepact071

De brug tussen stagiair en ondernemer

Aan de ene kant hebben bedrijven het personeel van de toekomst nodig, die kunnen inspelen op de vraagstukken van de toekomst. Aan de andere kant zoeken studenten een stageplek om werkervaring op te doen en in de praktijk te leren. Een match lijkt dus zo gemaakt.
Toch blijkt dat lastig. Veel bedrijven hebben niet de ruimte om - naast de dagelijkse handel - uit te zoeken waar hun toekomstige personeel zit en hoe die binnen te krijgen. Studenten weten soms niet hoe en waar ze een geschikte stageplek kunnen vinden. Zeker in coronatijd, waarin fysieke ontmoeting moeilijk is, is dat een hobbel.

Het Stagepact071 helpt. In coronatijd besloten ondernemers, overheid en onderwijs het ontstane stagetekort vanuit gezamenlijk belang aan te pakken. In samenwerking met de SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, is er een betere link tussen bedrijfsleven en onderwijs te maken. SBB geeft tips waarmee stagebedrijven weten hoe ze een stagiair kunnen begeleiden in coronatijd. Ze erkent ook bedrijven als leerbedrijf, zodat studenten er stages kunnen lopen.
Sinds mei is Cynthia Romijn actief als stagejager. Zij is bij bedrijven op zoek gegaan naar onvervulde stageplekken en verbond de student aan wie behoefte was met de juiste ondernemer.

Met een klantreis komen de concrete hobbels op de weg van de ondernemer en de student aan het licht. Meer aandacht is nodig voor informatie en communicatie. “We passen de sites van onze partners aan en we hebben het SBB meer onder de aandacht gebracht via de online stagebeurs”, zegt Marjan van Duijn, projectleider vanuit de gemeente Leiden. “Je merkt ook dat ondernemers liever direct bellen voor een stagiair dan dat ze die moeten gaan zoeken”, vult Erwin Roodhart van Ondernemend Leiden aan.

Op 2 september 2021 werd een digitale Stagebeurs gehouden, waaraan circa 90 bedrijven deelnamen die ruim 600 stageplekken aanboden. Voor studenten was de beurs nog te vroeg: ze hadden nog geen opdracht voor een stage gekregen. Een goed leerpunt. “Het scheelt ook dat tijdens corona is gezegd dat stages toch niet konden”, weet Marjan. “Op dat moment zit nog niet zo bij ze tussen de oren dat ze een stage moeten gaan zoeken. Maar ondernemers vinden het ook lastig om aan te geven welke vaardigheden ze over vijf jaar nodig hebben, terwijl studenten voor de toekomst worden opgeleid.”
In een nazorgtraject zijn stagiairs alsnog in contact gebracht met bedrijven die aan de Stagebeurs deelnamen.

“We misten bij zowel ondernemers als onderwijs nog het gevoel van urgentie”, vertelt Erwin. “Daarom is zo’n structuur als Economie071 goed. Bij Ondernemend Leiden brengen we blijvend de inzet van de stagebeurs, een stagejager en verbetering van de informatievoorziening onder de aandacht.”

In het eerste kwartaal van 2022 loopt het Stagepact071 af. Dan moet het netwerk geborgd zijn en de partijen elkaar blijven zien. Erwin: “Het zou goed zijn wanneer op het hoogste niveau, bij de bestuurders de urgentie wordt vastgelegd, zodat iedereen er prioriteit aan geeft om de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt structureel te verbeteren.”

Terug naar inhoud Projecten

logobalk Focus
28

Terug naar inhoud Projecten

Bedrijventerreinenstrategie

‘Dit kún je alleen regionaal bekijken’

Op de Leidse regio staat een grote druk: er moeten veel woningen bij, de infrastructuur moet beter, graag óók ruimte voor groen en recreatie, én er moet nog gewerkt kunnen worden. Wil de economie hier goed blijven draaien met voldoende banen is ruimte nodig: voor vestiging en uitbreiding van bedrijven. Zij zijn de motor voor werkgelegenheid in de regio. Daarom is er vanuit Economie071 het project Regionale Bedrijventerreinenstrategie. Vanuit die gedachte zijn Leiden en Katwijk bezig met het opstellen van een bestuursakkoord over de compensatie van bedrijventerreinen: verandert een terrein van bedrijven naar woningbouw, dan komt er elders in de regio – en het liefst in de gemeente zelf – een terrein terug.

“Dit thema beperkt zich niet tot de gemeentegrens. Je moet op regionaal niveau in kaart brengen wat er is, wat de behoeften zijn en waar ruimte efficiënt benut kan worden”, zegt Rogier Krabbendam van VNO-NCW West. Kan bepaalde ruimte dubbel gebruikt worden? Is een andere plek handiger voor een bedrijf en de omgeving? Welk terrein kan/moet verduurzamen en opwaarderen? En waar compenseren we een terrein dat verandert in woningbouw?
“Mijn verantwoordelijkheid stopt niet bij de grens van Katwijk”, zegt Maikel Bode, projectleider vanuit de gemeente Katwijk. “Wil je een bedrijf verplaatsen, dan loop je letterlijk tegen je grenzen aan. Dit kun je alleen samen oplossen en samen daarover afspraken maken.”

In 2022 gaat een onafhankelijke regisseur de boer op. Die kan noden en obstakels bij bedrijven signaleren en die weer meenemen naar de stuurgroep. “Je kunt niet zomaar een bedrijf verplaatsen”, verduidelijkt Rogier. “Je hebt onder andere met de medewerkers van zo’n bedrijf te maken. Hoe meer zij praktisch zijn opgeleid, des te sneller raak je ze kwijt.” De regisseur kan met de signalen uit die bedrijven zwaarwegende adviezen geven aan de stuurgroep.
Je hebt hier met heel veel bedrijven te maken. Daarom vindt Rogier het belangrijk dat koepels van ondernemersverenigingen aangesloten zijn bij Economie071: zij weten wat er speelt, kunnen de achterban activeren en geluiden oppikken. “Natuurlijk wringen belangen soms, dat mag ook. Omdat we elkaar goed kennen, kun je dat duidelijk maken. De volgende vergadering zie je elkaar weer, je hebt een duurzame relatie met elkaar.”

De wethouders hebben weer goede banden met hun ondernemersverenigingen en kunnen zo op bovengemeentelijk niveau beleid uitstippelen. Maikel: “Je moet regionaal denken en dan heb je ook regionaal rekening met elkaar te houden. Dankzij Economie071 is er een structuur, dat is belangrijk voor het vertrouwen.”

In een regionale challenge verdichting en verduurzaming onderzoekt een bureau waar functies gecombineerd kunnen worden, waar en hoe verduurzaming mogelijk is en welke bedrijventerreinen veiliger of aantrekkelijker kunnen. Economie071 werkt hierin samen met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die voor medefinanciering zorgen.
Maikel: “In 2022 willen we tot een aantal business cases komen. In de strategie is afgesproken dat ondernemers zich met gemeenten inzetten voor verduurzaming van het vastgoed, het beperken van het energiegebruik, klimaatadaptatie en het opwekken van groene energie.” Zo worden de terreinen toekomstbestendiger, verbetert het vestigingsklimaat en de verbinding wordt gelegd met andere grote opgaven voor de 071-regio. Die kun je slim combineren, waardoor je ook meer investeringen hiervoor loskrijgt bij bijvoorbeeld provincie en rijk.

Terug naar inhoud Projecten

logobalk Focus
29

Terug naar inhoud Projecten

Talent op Maat

Van mismatch naar talent

Aan de ene kant zijn er ondernemers die maar niet aan geschikt personeel kunnen komen, vooral in de sectoren techniek, hospitality en de zorg. Aan de andere kant zijn er veel mensen die iets anders willen of moeten doen, zoals in de horeca, maar niet bij techniek, onderwijs of zorg uitkomen. Een mismatch dus. Talent op Maat helpt wel die match te maken. Het gaat niet uit van harde diploma’s maar van vaardigheden van mensen. Dan blijkt dat iemand wél voor een functie in aanmerking komt, ook al had die de gevraagde diploma’s niet.

Mensen stellen een vaardighedenprofiel samen op de site www.talentopmaat.nu. Werkgevers geven aan welke vaardigheden nodig zijn voor een bepaalde functie. Dus van beide kanten wordt vanuit vaardigheden gedacht. Met hulp van loopbaancoaches worden mensen voorgesteld aan de werkgevers. Eenmaal aangenomen, krijgen ze een leerwerkplek of een tijdelijk contract. Ze kunnen een training of opleiding krijgen.

Talent op Maat wil graag aansluiten bij WIJIJ uit Gorinchem. Dat heeft al een langere ontwikkeling doorgemaakt en aantoonbare resultaten behaald. Naast een goede marketing en PR hebben ze ook een webcare-team, webinars en scholing. Werkgevers betalen een fee als ze op het platform willen zoeken naar potentieel talent. “Dat is toch het doel: dat je subsidieonafhankelijk zoiets in stand kunt houden”, zegt Joost Bruggeman, projectleider van Talent op Maat. “Door de grote tekorten zijn werkgevers nu bereid om te investeren in personeel.”
Een voorbeeld van een match: een Leiderdorps bedrijf zocht een procesoperator. Uiteindelijk vond het de match met een van oorsprong Iraanse musicus. Op basis van zijn CV zou die nooit uitgenodigd worden, maar hij had wél de benodigde vaardigheden. Met een interne opleiding kon hij daarom snel bij deze werkgever aan de slag.

Driekwart van de mensen die hun vaardighedenprofiel invulden, waren op dat moment al werkend. Joost: “Dat zijn mensen die wat anders willen, die zien dat er op termijn geen behoefte meer is aan hun werk, of die de ontwikkeling binnen hun beroep niet meer kunnen bijhouden.” Talent op Maat past daarom in het idee van een Leven Lang Ontwikkelen.

“Voor iedereen is het dus belangrijk om actief met hun loopbaanontwikkeling bezig te zijn. Dat is in ieders belang en niet in de laatste plaats voor de tekortsectoren. Het is een investering voor de lange termijn, waarvoor alle partijen zich wel hard moeten maken”, stelt Joost.

Voor komend jaar staat borging van dit succesvolle project op de agenda. Dat kan samen met onder andere het Regionaal Mobiliteitsteam Holland-Rijnland, het UWV, WSP, het Leerwerkloket, VNO-NCW Rijnland, individuele ondernemers, Human Capital Akkoord Zuid-Holland, LLokaal en mboRijnland. Joost: “Je hebt met heel veel stakeholders te maken. Dat betekent: veel gesprekken voeren. Bijna iedereen ziet direct het belang, het is nu alleen de vraag wie de eerste stap zet om het ook echt te gaan doen. ”

“Door een samenwerking met WIJIJ kunnen we een versnelling maken in de structurele borging van het project. Eerst op de schaal van Holland Rijnland en mogelijk daarna uitbreiding naar aanpalende arbeidsmarktregio’s. Dat zou ik een fantastisch resultaat vinden!”.

Terug naar inhoud Projecten

logobalk Focus
30

Terug naar inhoud Projecten

Digitalisering MKB

Laat digitalisering voor je werken

Digitalisering neemt een vlucht in de samenleving, dus ook in de regionale economie. Corona gaf het nog een extra zet. Denk aan betalen met je mobiel en via internet bestellen bij een bedrijf aan de andere kant van het land of de wereld. Grote bedrijven gaan daar makkelijker in mee dan het midden- en kleinbedrijf. De waan van de dag maakt dat MKB-ondernemers veel in hun bedrijf werken en het werken aan hun bedrijf op de lange baan schuiven. Toch is het belangrijk dat ook zij met digitalisering aan de slag gaan. Om te kunnen blijven concurreren, om onnodige kosten te voorkomen en om in te kunnen spelen op de verwachtingen van klanten.

Met name bedrijven met 2 tot 50 medewerkers kunnen hulp gebruiken. Zij kennen vaak de mogelijkheden niet en weten niet waar ze moeten beginnen. Vanuit economisch perspectief zijn ze belangrijk vanwege de werkgelegenheid. Dergelijke bedrijven zijn vaak vooral lokaal actief. En hun medewerkers komen uit de directe omgeving.

Maar overleven is niet het enige doel voor dit initiatief: het laat ondernemers ook nieuwe mogelijkheden zien en helpt ze veilig het digitale pad op. De vraag is wel: hoe bereik je al die hardwerkende ondernemers? “We hebben op de website van Economie071 een Digiscan geplaatst”, vertelt projectleider Dwayne van der Klugt. “Hiermee kunnen ondernemers zien hoe digitaal hun bedrijf is. Als daaruit een hulpbehoefte blijkt, kunnen wij ze met dit initiatief verder helpen. In kleinschalige kennissessies worden ondernemers geïnformeerd over de mogelijkheden die digitalisering biedt, waarna ze er ook direct praktisch mee aan de slag kunnen. Deelnemende ondernemers leren weer van elkaar. We werken ook samen met de regionale ondernemersverenigingen om de lokale behoefte goed in beeld te krijgen.”

De structuur van Economie071 helpt om het MKB te mobiliseren: overheid, onderwijs én ondernemers overleggen met regelmaat, waar dit onderwerp telkens opnieuw op de agenda komt. “Wanneer in elke gemeente een aantal ondernemers opstaat als ambassadeur, dan boor je een warm netwerk aan en gaat het balletje rollen”, zegt Jeroen Ooms, die vanuit de gemeente Leiden dit project leidt. “We gaan ook graag langs bij ondernemers”, vult Dwayne aan. “Als het nodig is, bekijken we samen welke mogelijkheden digitalisering biedt en vervolgens gaan we aan de slag met de 'hoe-vraag', waardoor ondernemers direct weten wat ze moeten doen om ze te verzilveren.” Daarbij hoort ook het voorbereiden van bedrijven op cybercriminaliteit.

Door binnen Economie071 samen op te trekken, kon de Leidse regio een MKB Deal bij de provincie Zuid-Holland aanvragen voor cofinanciering. Jeroen: “De provincie vindt de integrale aanpak interessant. Dat is veel efficiënter voor ze. Als elke gemeente voor zich een aanvraag had gedaan, had je minder kans gehad of eerst nog een samenwerking op touw moeten zetten. Wij hebben die al.”

Terug naar inhoud Projecten

logobalk Focus
31

Programmabureau Economie071

  • Ondersteunt
  • Faciliteert
  • Stimuleert
  • Organiseert
  • Verbindt

Jasmijn Bongers
Programmamanager

Joke Busschots
Communicatieadviseur

Economie071
Leids Handelshuis
Stationsweg 26 Leiden

Deel via