Omschakeling naar
een aardgasvrij Leiden

Leiden heeft een nieuwe Transitievisie Warmte. De visie, getiteld ‘Omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’, ligt ter inspraak en wordt begin volgend jaar aangeboden aan de gemeenteraad. Onderstaand treft u verslagen van wijkgesprekken die in het najaar van 2021 hebben plaatsgevonden over de beoogde energietransitie. De opbrengsten daarvan zijn meegenomen in de visie die er nu ligt.
Bekijk hier de Transitievisie Warmte.

Voorwoord

Aanscherpen van het hoe & wanneer

Warmtenet ‘kansrijke optie’ Voor Meerburg

Zoektocht naar zekerheden

Vrees voor onomkeerbare besluiten

Biogas of waterstofgas meest kansrijke optie

Vertrouwen krijgen in collectieve oplossingen

Stadswarmte of toch die alternatieve, lokale oplossing

Neem nu alvast no-regret maatregelen

Geen standaard- oplossing voor de hele wijk

Let op betaalbaarheid van alternatieven

Roep om meer informatie en helder tijdspad

Roep om betere informatie- voorziening

Gemeente Leiden: pak de regie!

Zo gaan we verder

Colofon

Dit digitale magazine is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Leiden. Het bevat verslagen van de wijkgesprekken ter voorbereiding op de Transitievisie Warmte. Deze verslagen zijn samengesteld door een mediateam van Magazine on the Spot.

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Verslaglegging: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, Saskia Ridder
Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Loek Weijts, John Stelck

decoratief element