Meer weten?

Screen Shot 2016-12-18 at 21.09.19.png

Lessen uit mini crises

In deze publicatie staan twintig bijzondere gebeurtenissen uit 2012 centraal. Het betreffen incidenten, calamiteiten en verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Het IFV schetst een aantal van de belangrijkste observaties en lessen die zijn te destilleren uit deze verzameling. Daaruit blijkt dat iedere casus wel een eigen-aardigheid oplevert.

Klik hier

Screen Shot 2016-12-18 at 21.10.15.png

Plan van aanpak

Belangrijk voor het welslagen van de nafase is een zorgvuldige afweging gebaseerd op het principe van caring government. Caring government in de nafase betekent het zoeken van een goede balans tussen omgaan met (vaak) heftige emoties, ethiek, zorg bieden en ruimte geven, maar gaat ook over keuzes maken die niet vrijblijvend zijn. Het eerste (concept) plan van aanpak, voortgekomen uit het project GROOTer dient als aanzet en ondersteuning bij deze discussie. Download hier het plan van aanpak.

Klik hier

Screen Shot 2016-12-18 at 21.11.06.png

Over napijn en nazorg

‘Over napijn en nazorg’: dat is de titel van het eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident over de noodlottige gebeurtenissen in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011. Met aanbevelingen en adviezen.

Klik hier

Screen Shot 2016-12-18 at 21.11.46.png

Internationale lessen

Wat zijn de lessen die wij kunnen leren over de organisatie van de nafase bij grote rampen in het buitenland? In dit artikel hebben de hoogleraren M.L.A. Duckers en G.E. Frerks er een aantal verzameld. Over de Tsunami in Zuidoost-Azië, de aardbeving in Haiti, en de orkaan Katrina in de Verenigde Staten.

Klik hier

Screen Shot 2016-12-18 at 21.11.59.png

Richtlijn psychosociale hulp

Deze multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp bij rampen en crises. De inhoud van het document is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten en behoeften uit de praktijk. De richtlijn is ontwikkeld door een breed samengestelde werkgroep in samenspraak met experts en andere betrokkenen.

Klik hier


Screen Shot 2016-12-18 at 21.13.12.png

De Nafase

Eind juni 2013 is Martine de Bas gestart met een promotieonderzoek naar succesfactoren van de nafase. Zij heeft hierbij gekozen voor een bestuurskundige invalshoek: de rol van het bestuur in de nafase.

Zijn er succesfactoren te vinden die maken dat een nafase zo goed mogelijk verloopt en ervaren wordt? Dat is waar het onderzoek om draait. Meer weten? Kijk hier

Screen Shot 2016-12-18 at 21.14.07.png

Kennisplein

Rampen leren ons dat nazorg belangrijk is om goed te organiseren. De relatief nieuwe term 'nafase' illustreert dat de periode na de incidentbestrijding een volwaardig onderdeel is van het proces. De terugkeer in de nafase naar de 'normale situatie' kent een scala aan nazorgactiviteiten.

Dit dossier van het IFV heeft als doel om u te informeren over het brede werkveld van Nazorg en de Nafase.

Klik hier


Screen Shot 2016-12-20 at 14.18.45.png

Bestuurlijke netwerkkaarten

De bestuurlijke netwerkkaarten beschrijven de bestuurlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen in crisisbeheersing op terreinen variërend van vreemdelingen tot de bestrijding van bodemverontreiniging en van rampenbestrijding tot dierziektebestrijding. Ze zijn bedoeld als handvat en oriëntatiepunt waarmee verantwoordelijke bestuurders en beleidsteams tijdens een (dreigende) crisissituatie hun eigen besluitvorming en aanpak kunnen vormgeven.

Klik hier